DEFEP

Educație la distanță pentru viitor:
cele mai bune practici UE ca răspuns la solicitările solicitanților moderni de studii superioare și ale pieței muncii


DESPRE DEFEP

Proiectul DEFEP are ca scop implementarea unui sistem durabil și eficient de învățământ la distanță ca formă separată și independentă de educație în cadrul activităților din țările Parteneriatului Estic. Un sistem bine conceput de învățământ la distanță în instituțiile de învățământ superior (IIS) va aborda multe aspecte importante legate de provocările viitoare care apar în educație în condițiile schimbărilor comportamentale, personale, ideologice ale generațiilor și ale transformărilor tehnologice de pe piața muncii. În același timp, sistemul de învățământ la distanță din IIS creează toate condițiile necesare pentru implementarea principiului educației fără bariere și creează un mediu de învățare sigur în realitățile de astăzi. Sistemul existent al învățământului la distanță în IES din Ucraina și Republica Moldova va fi îmbunătățit și reorganizat în mod cuprinzător, ținând cont de experiența universităților partenere europene. Proiectul se axează pe crearea de departamente instituționale în cadrul IIS, dezvoltarea metodelor de predare la distanță și a materialelor didactice, precum și pe formarea personalului didactic. În complex, acesta va contribui la proiectarea sistematică a învățământului la distanță, ca ramură separată și independentă a educației, care va dezvolta competențele profesionale și abilitățile transversale ale studenților, prin prisma nevoilor pieței muncii.

OBIECTIVELE PROIECTULUI DEFEP SUNT

 • • Fundamentarea abordărilor pentru implementarea educației la distanță ca formă independentă și separată de învățământ pentru tineri și adulți, în vederea formării competențelor prospective solicitate, având în vedere transformările cognitive, comportamentale și tehnologice ale individului, societății și pieței muncii.
 • • Să îmbunătățească în mod cuprinzător sistemul de învățământ la distanță în instituțiile de învățământ superior ca formă independentă separată de educație și adulți și să consolideze suportul instituțional, organizațional, metodologic, de personal, logistic și tehnic al acestuia.
 • • Să îmbunătățească competențele profesionale și generale ale personalului științifico-pedagogic și administrativ din IIS pentru a dezvolta competențele specifice necesare pentru tranziția la forma de învățământ la distanță.
 • • Să asigure testarea învățământului la distanță ca formă de învățare separată și independentă în IIS în specialități individuale (experimentale) folosind o platformă electronică adecvată și sprijin metodologic și didactic pentru formarea competențelor prospective.
 • • Consolidarea cooperării între instituțiile de învățământ superior din UE și din țările din Parteneriatul Estic care fac parte din consorțiu și contribuția la dezvoltarea potențialului socio-economic al acestora prin implementarea unui sistem durabil de învățământ la distanță pentru formarea de competențe prospective, luând în considerare transformările cognitive, comportamentale și tehnologice ale individului, ale societății și ale pieței muncii.

PROIECTUL ESTE ÎMPĂRȚIT ÎN MOD CONDIȚIONAT ÎN OPT ETAPE

 • • Gestionarea, coordonarea și comunicarea proiectului - gestionarea generală a activităților proiectului. Criteriul de evaluare este reprezentat de înființarea Consiliului de coordonare, a comitetelor și grupurilor de lucru, a Comitetului consultativ al angajatorilor; desfășurarea reuniunilor și a numirilor conform planului; încheierea acordurilor de parteneriat, elaborarea foii de parcurs de management și a planului de comunicare, a rapoartelor intermediare și finale.
 • • Cercetarea condițiilor prealabile pentru dezvoltarea sistemului de învățământ la distanță. Clarificarea tendințelor de dezvoltare - efectuarea de cercetări preliminare și colectarea datelor inițiale (rezultate ale cercetării și cazuri practice de succes) pentru dezvoltarea ulterioară a sistemului de învățământ la distanță. Criteriile de evaluare sunt o conferință științifico-practică, un forum al liber-profesioniștilor și angajatorilor, un sondaj sociologic al părților interesate de proiect (studenți și candidați, angajatori, personal didactic și de conducere), vizite de studiu la universități din UE pentru a studia și adapta experiența).
 • • Elaborarea unei metodologii de implementare a învățământului la distanță - fundamentarea metodelor, abordărilor, instrumentelor și mijloacelor pedagogice și didactice care sunt cele mai acceptabile pentru formarea unor competențe promițătoare în învățământul la distanță; elaborarea unui set de propuneri pentru îmbunătățirea acesteia.
 • • Dezvoltarea suportului instituțional și organizațional al sistemului de învățământ la distanță. Indicatorul de implementare este dezvoltarea unui model standard al structurii organizaționale a învățământului la distanță și a suportului normativ și juridic intern pentru implementarea acestuia.
 • • Îmbunătățirea suportului metodologic, de personal și logistic al sistemului de învățământ la distanță. Prevede ca rezultat elaborarea de ghiduri și instrucțiuni pentru toți participanții implicați în procesul educațional; desfășurarea de sesiuni de instruire și facilitare pentru personalul academic și administrativ al Zonei Economice Libere; dotarea laboratoarelor experimentale de instruire; formarea și completarea platformei electronice de învățământ la distanță.
 • • Testarea sistemului de învățământ la distanță (experiment) se realizează în universitățile partenere, unde trebuie create subdiviziuni structurale speciale cu reglementări actuale relevante; precum și recrutarea și instruirea la distanță a candidaților pentru cel puțin un program educațional de nivel masterat.
 • • Monitorizarea și asigurarea calității învățământului la distanță - elaborarea strategiei de management a sistemului de învățământ la distanță; foaia de parcurs pentru asigurarea calității și integrității; planul de control al managementului calității; criteriile de evaluare, mijloacele de diagnosticare și măsurare a rezultatelor; realizarea de sondaje periodice în rândul părților interesate.
 • • Sustenabilitatea și extinderea proiectului în Ucraina și Moldova. Criteriile cărora sunt extinderea învățământului la distanță, crearea Asociației instituțiilor de învățământ la distanță, elaborarea propunerilor de standarde, strategii și politici în domeniul managementului învățământului superior.

REZULTATELE AȘTEPTATE SUNT URMĂTOAREL

 • • Crearea de subdiviziuni structurale în cadrul instituțiilor de învățământ superior partenere ale învățământului la distanță;
 • • Сrearea unui produs de formare pentru formarea profesională în domeniul învățământului la distanță;
 • • Dezvoltarea și susținerea metodologică a cursurilor educaționale;
 • • Crearea de laboratoare pentru învățământul la distanță;
 • • Lansarea pilot a programelor de masterat la distanță.